Hotelový řád Resortu ErichPodmínky uzavření smlouvy o ubytování


Ubytovací řád - hotelové pokoje

1. Tento ubytovací řád je závazný pro všechny ubytované (dále jen "Host") využívající ubytovacích
a dalších souvisejících služeb Resortu Erich, provozovaném společností SaZ Invest s.r.o., se sídlem Koupelní 3908/6, 695 01 Hodonín, Česká republika, IČO 25539337, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spisová značka 31680 C, (dále jen "Hotel") a tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování či jiné obdobné smlouvy (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi Hotelem a Hostem. Za Hosta se považují rovněž osoby ubytované či pobývající v Hotelu spolu s Hostem, jejichž ubytování či pobyt byl Hotelu nahlášen.

2. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného Hosta. Ihned po příjezdu do Hotelu se Host prokáže příslušnému pracovníkovi Hotelu - recepčnímu platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (popř. jiným platným dokladem totožnosti).

3. Dle ustanovení § 103 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Host - cizinec povinen předložit Hotelu cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu a osobně vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis dle § 97 zák.
č. 326/1999 Sb., nebo podepsat listinný dokument obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu; povinnost osobního vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu nebo listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na Hosty - cizince mladší 15 let věku.

4. Hotel si vyhrazuje právo neubytovat osoby, které odmítnou předložit doklad k prokázání totožnosti a osoby, které jeví známky požití nadměrného množství alkoholu, návykových látek, či infekční nemoci, aniž by tím byly dotčeny jejich jiné povinnosti vůči Hotelu. V takovém případě nemá odmítnutá osoba jakékoli právo na náhradu škody vůči Hotelu vyniklé v souvislosti s tím, že nebyl
v Hotelu ubytován.

5. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "GDPR") je Hotel jakožto správce osobních údajů oprávněn ke zpracování osobních údajů Hosta v rozsahu uvedeném na [tzv. registrační kartě], a to z titulu plnění smlouvy o ubytování. Host dále v registrační kartě může udělit souhlas se zpracováním jeho údajů pro marketingové účely. Osobní údaje mohou být třetím osobám zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu zpracování osobních údajů a v souladu s GDPR. Každý Host má právo na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, na poskytnutí informací o zpracování jeho osobních údajů, jejich aktualizaci, úpravu, korekci, výmaz nebo upřesnění, a dále má právo na vysvětlení a další úkony dle GDPR, a to na základě žádosti doručené Hotelu poštou nebo elektronicky prostřednictvím emailu. Další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Hotelu.

6. Po identifikaci Hosta příslušným pracovníkem Hotelu a jeho přihlášení obdrží Host příslušný klíč (kartu, čip). Od tohoto okamžiku má přístup do pokoje Hosta pouze tento Host (Hosté). Přístup personálu Hotelu do pokoje Hosta je omezen pouze na nutný rozsah za účelem řádného plnění podmínek ubytování sjednaných Smlouvou (úklid, nezbytná údržba, odstranění havarijního stavu atd.).

7. Host není oprávněn umožnit užívání pokoje třetím osobám. Veškeré vybavení a zařízení pokoje je určeno k užívání pouze Hostovi.

8. Hotel zaručuje ubytovaným hostům služby kvalitou odpovídající úrovni hotelu a v rozsahu
a za podmínek stanovených Smlouvou a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9. Ubytování Hosta v hotelových pokojích v den příjezdu je možné nejdříve od 14:00
(v chatkách i v apartmánech od 16:00)
. Host je povinen uvolnit pokoj poslední den ubytování
a odevzdat klíč nejpozději do 10:00 (v chatkách i v apartmánech do 11:00).
Neuvolní-li Host pokoj poslední den ubytování a neodevzdá klíč (kartu, čip) ve stanovený čas, je Hotel oprávněn účtovat pobyt Hostovi i za následující den. V takovém případě vzniká Hotelu vůči Hostovi rovněž právo na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením hosta s odevzdáním pokoje vznikla, vč. práva vyklidit věci Hosta z pokoje a uložit je na bezpečném místě za účelem uvolnění pokoje Hostovi, který si jej rezervoval pro další pobyt.

10. Nedostaví-li se Host k ubytování do 20:00 prvního dne ubytování a nedohodne-li se v této lhůtě individuálně s Hotelem (telefonicky, prostřednictvím emailu) o dalším zachování rezervace pokoje, není Hotel povinen dále rezervovat příslušný pokoj Hostovi.

11. Požádá-li Host o prodloužení ubytování nad rámec rozsahu původně stanoveného Smlouvou
o ubytování, je Hotel oprávněn nabídnout Hostovi z kapacitních důvodů jiný pokoj, než ve kterém byl Host původně ubytován.

12. Časy o podávání snídaní na recepci Hotelu, nebo na webových stránkách.

13. Všechny vnitřní prostory Resortu jsou nekuřácké. Z uvedeného důvodu platí ve všech vnitřních prostorách přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno pouze
ve vyhrazených, k tomu určených, venkovních prostorech.

14. V Hotelu platí zákaz ubytování psů, koček a jiných zvířat, vyjímka je možná po předchozí domluvě. Na chatkách i apartmánech jsou Vaši mazlíčci vítáni.

15. Ve všech prostorách Resortu není dovoleno bez předchozího souhlasu Hotelu přemísťovat nábytek a činit zde jakékoli změny či opravy. Rovněž není povoleno zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace. Není hostům dále dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.)
či běžných nabíjecích nástrojů pro osobní počítače, mobilní telefony, fotoaparáty apod.

16. Host je povinen při odchodu z pokoje (chatky, apartmánu) uzavřít veškerá okna a vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla a pokoj (chatku, apartmán) uzamknout.

17. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti ve věku do 10 let bez dozoru dospělé osoby v pokojích a ostatních prostorách Hotelu.

18. Host je povinen hlásit Hotelu veškeré vážnější úrazy a zranění, jež si v prostorách Resortu způsobí. Při zranění Hosta či jeho onemocnění mu Hotel poskytne součinnost k přivolání lékařské pomoci popř. převozu do nemocnice. Veškerou lékařskou péči si hradí Host sám.

19. Za veškeré škody způsobené Hotelu Hostem odpovídá Host v míře dle platných právních předpisů. Veškeré škody a závady vzniklé na majetku hotelu je Host povinen ihned Hotelu ohlásit.

20. Host je povinen dodržovat v prostorách Resortu pravidla slušného chování, neobtěžovat ostatní Hosty a personál Resortu nevhodným chováním.

21. Host je povinen dodržovat a respektovat noční klid (od 22:00 do 06:00), nekonzumovat alkoholické nápoje či omamné látky ve společných prostorách Hotelu (vyjma k tomu vyhrazených míst - restaurace, či bar hotelu). Nepoškozovat zařízení a vybavení Resortu. Při používání elektrických zařízení, televize a jiných spotřebičů je Host povinen počínat si zvláště obezřetně a věnovat jejich užití zvýšenou pozornost. Porušení kterékoli z těchto povinností, vč. povinností stanovených v [čl. 15 - 20] tohoto ubytovacího řádu se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem, vedoucí
k okamžitému ukončení pobytu Hosta bez náhrady.

V takovém případě má Hotel právo účtovat Hostovi sazbu za celou ujednanou délku pobytu
a Host je povinen neprodleně opustit pokoj (chatku, apartmán) a odevzdat k němu klíč (kartu, čip).
To nevylučuje právo Hotelu na náhradu škody, která mu v souvislosti s jednáním Hosta vznikla.

22. Ve veškerých prostorách Resortu je zakázáno nosit, nebo uchovávat zbraně.

23. Ztráta klíče, čipu je zpoplatněna částkou 3 000 Kč. 

24. Storno poplatky

Zájemce o ubytování je povinen uhradit při zrušení své rezervace storno poplatek v následující výši:

  • zrušení 3 týdny před příjezdem: 50% z celkové ceny ubytování
  • zrušení 2 týdny před příjezdem: 80% z celkové ceny ubytování
  • zrušení méně než týden před příjezdem: 100% z celkové ceny ubytování

Vedení Resortu a jeho personál přejí všem Hostům příjemný pobyt a vítají veškeré návrhy Hostů
na zlepšení hotelového provozu a poskytovaných služeb a děkují i za kritické připomínky.

Veškeré závady hlaste na recepci. Zajistíme opravu, v co nejkratší době.


Resort Erich

V Sázavě dne 1. 9. 2022