Hotelový řád Resortu ErichPodmínky uzavření smlouvy o ubytování1) Hotel poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu.

2) Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.

3) Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, podepsat registrační kartu, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši.

4) Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb pro zahraniční klienty.

5) Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 15:00 do 20:30 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 15:00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby hotelem.

6) Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 20:00 hod není hotel povinen ubytovat.

7) Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.

8) Při pobytu se psy je host povinen dbát na dodržování čistoty a pořádku v celém objektu. Dále je povinen dodržovat zachování nočního klidu.

Storno poplatky

9) Zájemce o ubytování je povinen uhradit při zrušení své rezervace storno poplatek v následující výši:

  • zrušení 4 týdny před příjezdem: 10% z celkové ceny ubytování
  • zrušení 2 týdny před příjezdem: 30% z celkové ceny ubytování
  • zrušení méně než týden před příjezdem: 50% z celkové ceny ubytování
  • zrušení v den příjezdu: 100% z celkové ceny ubytování


Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

10) Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení, pouze pokud byly uložené v hotelovém trezoru, či převzaty hotelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu. Rádi bychom Vás informovali, že hotel nenese odpovědnost za uschované věci na pokoji či vlastním osobním trezoru. 

11) Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.Obecná pravidla ubytování

12) K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8 do 20 hodin se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.

13) V případě onemocnění či poranění hosta hotel zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.

14) Ve všech prostorách hotelu není dovoleno kouřit. V případě nedodržení si Vám dovolíme naúčtovat částku 5 000 Kč. Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách hotelu. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.

15) Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi, a to ve všech prostorách hotelu.

16) Psi a jiná domácí zvířata mohou sdílet pokoj za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a za předpokladu, že majitel souhlasí a respektuje hotelová pravidla pobytu s domácími mazlíčky, která obdrží v písemné podobě. Cena za pobyt zvířete se účtuje podle platného ceníku.

17) Od 22 do 7 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.

18) Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.

19) Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.

20) V prostorách hotelu není povoleno konzumovat vlastní nápoje a potraviny.

21) Hosté, kteří si přejí využívat ohniště v resortu Erich, tak konají na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost a jsou povinni se řídit Provozním řádem ohniště. Provozovatel hotelu nezodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které host způsobí sobě, provozovateli nebo třetí osobě. Oheň je možné rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, které je k tomu určeno a ve vyhrazeném čase - tj. od 7 do 21 hodin.

22) Do resortu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených.

23) Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici na recepci a na webových stránkách hotelu.

24) Management hotelu přivítá jakékoli návrhy na zlepšení a zároveň děkuje i za kritické připomínky.

25) Hosté jsou povinni seznámit se s hotelovým řádem a dodržovat ustanovení tohoto hotelového řádu. V případě, že je host poruší, má hotel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

26) Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

27) Ve veškerých prostorách hotelu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

28) Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu a hotelového areálu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

29) Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby neschopné samostatného pohybu není možné z bezpečnostních důvodů ubytovat ve 2 NP.

30) Hotelové wellness a bazén je bez plaveckého dozoru, host odpovídá sám za vlastní bezpečnost i bezpečnost jemu svěřených osob. Je zdravotně způsobilý, (vč. jemu svěřené osoby), k užívání tohoto zařízení a je osobně odpovědný za přizpůsobení užívání wellnes a bazénu v areálu provozovatele s ohledem na plavání a jiné vodní aktivity. Host je dále odpovědný za újmu sobě způsobenou při užívání welness a bazénu a dětského hřiště umístěného v areálu provozovatele, za porušení uvedených základních pravidel užívání wellness a bazénu a dětského hřiště či způsobení škody nebo jiné újmy třetí osobě nevhodným užíváním.

31) Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku.

32) Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.Odjezd z hotelu

33) Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno hotelem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10:00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat hostu pobyt za další den, popř. alespoň jeho část.


34) Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení z hotelu musí na recepci odevzdat klíče od pokoje.


35) Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.

36) V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hoteluInformace o nakládání s osobními údaji

37) Společnost SaZ s.r.o., IČO: 64827402 se sídlem Koupelní 6, 69501 Hodonín (dále jen "Správce") zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") a dalšími právními předpisy. Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, on-line portálů. apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen "smlouva") a za účelem uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích v platném znění. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění.

38) Osobní údaje bude hotel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených hotelem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo získat od hotelu osobní údaje, které se hosta týkají a údajů, jež hotelu poskytnul. Hotel na základě písemné žádosti hosta poskytne údaje bez zbytečného odkladu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kontaktní údaje hotelu: Resort Erich, Sázava 181, 592 11 Sázava


39) Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 1. 5. 2018Hana Kolaříková
Manažer hotelu